164, adres internetowy archiwum dokumentów -

2019-07-20

Brak jest natomiast wyraźnego uregulowania w przepisach kwestii przechowywania dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. W sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. W Archiwum przechowywanych jest. 164, adres internetowy archiwum dokumentów http://www.archidoc.pl/skanowanie-i-e-archiwum.html -. Archiwum tej Rady znajduje się przy. Zostawię wam adres z numerem grobu na cmentarzu gdzie możecie przysyłać kary za brak dokumentów pracowniczych po mojej śmierci urzędasy. Nadaje się do tego celu archiwum zakładowe własne lub archiwum obce, uprawnione do świadczenia tego rodzaju usług. Podania o sporządzenie odpisu lub kopii akt osobowo - płacowych należy przesyłać na powyższy adres. Archiwum posiada własną bazę magazynową z instalacjami alarmowymi i przeciwpożarowymi oraz monitoringiem. Na podstawie posiadanych zbiorów archiwum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej. W okresie zatrudniania pracownika wytwarzana jest duża ilość dokumentów związanych z wykonywaniem pracy. Wzór podania o wydanie dokumentów znajduje się tutaj. Dlatego w przypadku, gdy dawny zakład pracy istnieje, to właśnie tam należy szukać swoich dokumentów z okresu zatrudnienia. O informacje na temat miejsca przechowywania dokumentów można zwrócić się do archiwów funkcjonujących przy urzędzie wojewody lub do ZUS-u, albo odnaleźć informację w internecie na stronach ZUS-u. Archiwa państwowe nie przechowują akt osobowych i dokumentacji płacowej, mogą natomiast posiadać nformacje o miejscu przechowywania. Czy w Twoim archiwum zakładowym jest wystarczająco dużo miejsca na nowe akta i dokumenty? Archiwum Państwowe w Szczecinie udziela bezpłatnie pomocy osobom poszukującym dokumentów zlikwidowanych przedsiębiorstw, kierując ich w miarę możliwości do właściwego adresata. W archiwum nie odnajduję teczki z aktami osobowymi. W sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. Ceny usług ustalane są po zapoznaniu się Archiwum z charakterem i zakresem prac archiwizacyjnych. Należy zaznaczyć, że wykaz dokumentów wynikających. Archiwum to prowadzi największą w Polsce internetową bazę danych o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Czy w aktach osobowych pracownika musi być jego imienna karta wypłacanego mu wynagrodzenia czy wystarczy, że takie dane widnieją w programie. Każde z archiwów państwowych wpisuje do bazy informacje o przechowywanej przez siebie dokumentacji a także dane o przechowawcach akt osobowych i płacowych z własnego obszaru działania. Po zakończeniu zatrudnienia pracownika jego akta osobowe należy przekazać z upływem roku kalendarzowego, w którym zakończył się stosunek pracy do archiwum zakładowego. Karola Miarki zakaz wykonywania działalności w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych. Składać je można bezpośrednio w biurze podawczym Archiwum lub korespondencyjnie.